0 800 303 0859-18пн-пт
Меню

Атестація вимірювальних лабораторій

27 Жов. 2013

Загальноєвропейський економічний простір відкриває нові можливості та перспективи для розвитку всіх галузей промисловості, але при цьому потребує нових інструментів і стратегій розвитку держави. Перш за все, це набагато вищі вимоги, які встановлені до якості продукції і послуг, які поставляються національним виробником на внутрішній і зовнішній ринки.

Атестація вимірювальних лабораторій

Тому роль системи атестації та атестованих вимірювальних лабораторій в сучасному суспільстві істотно підвищилася і характеризується значним впливом на економіку, рух товарів, рівень добробуту громадян, розвиток держави в цілому. Таким чином, головна вимога до системи оцінки відповідності держави міститься в створенні довіри споживачів до робіт з сертифікації, випробувань і вимірювань, адже споживач бажає і повинен бути впевненим у певності та об’єктивності цих робіт, тому що часто ці роботи пов’язані з якістю і безпекою харчових продуктів, які ми споживаємо, безпекою умов праці на виробництві, охороною навколишнього природного середовища, охороною здоров’я, торгово-комерційними операціями та ін.

Необхідний рівень довіри повинен бути заснований на технічній компетентності виробника, лабораторій, органів з сертифікації та атестації, та на прозорості процедур оцінки відповідності продукції та послуг вимогам нормативних документів.

Дуже важливим фактором є те, що атестація забезпечує офіційне визнання компетентних лабораторій, тим самим надаючи споживачам зручності при виборі послуг, здатних задовольнити їх вимоги. Вибираючи технічно компетентну лабораторію, виробник або постачальник мінімізує ризик випуску або постачання браку.

В Україні правові засади діяльності та суспільні відносини у сфері метрології, та конкретно атестації лабораторій регулюються законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 15 червня 2004 року №1765-IV. З метою реалізації статей 10, 22, 23, 24 і 25 цього закону 29 березня 2005 року Держспоживстандартом України були затверджені «Правила уповноваження та атестації в державній метрологічній системі», які встановлюють загальний порядок проведення атестації лабораторій.

Згідно з цими документами територіальні органи Держспоживстандарту України у сфері атестації виконують наступні функції:

 • організаційно-методичне керівництво роботами з атестації вимірювальних лабораторій;
 • розробка документів щодо робіт з атестації вимірювальних лабораторій;
 • облік атестованих вимірювальних лабораторій;
 • атестація заявників вимірювальних лабораторій в Україні на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду;
 • контроль за дотриманням атестованими лабораторіями умов проведення вимірювань у якості органу з атестації.

Фахівці сектору атестації лабораторій беруть участь в атестації вимірювальних лабораторій, тому далі розглянемо деякі особливості атестації вимірювальних лабораторій відповідно до «Правил уповноваження та атестації в державній метрологічній системі».

Порядок атестації поширюється на лабораторії підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а атестованою відповідно до «Правил уповноваження та атестації в державній метрологічній системі» повинна бути будь-яка лабораторія, яка виконує вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Атестація лабораторій, які здійснюють вимірювання поза сферою поширення державного метрологічного нагляду здійснюється на добровільних засадах.

Відповідно до «Правил уповноваження та атестації в державній метрологічній системі» атестація проводиться з метою визначення та офіційного підтвердження готовності лабораторії до проведення вимірювань, вона спрямована на підвищення рівня їх проведення з метою захисту громадян та національної економіки від наслідків неправдивих результатів вимірювань.

Яким же вимогам повинна відповідати вимірювальна лабораторія для того, щоб бути атестованою (так звані критерії атестації)? Яким є порядок проведення атестації, порядок оформлення її результатів? Якими є права, обов’язки і відповідальність атестованих лабораторій? На ці питання і спробуємо дати відповіді.

«Правила уповноваження та атестації в державній метрологічній системі» дають визначення критеріям атестації як сукупності вимог, яким повинна відповідати лабораторія, щоб бути атестованою.

Існують критерії атестації на незалежність і компетентність.

Критерії атестації на незалежність такі:

 • юридичний статус, організаційна структура, адміністративна підпорядкованість, фінансовий стан і система оплати праці співробітників заявника повинні забезпечувати необхідну впевненість органу з атестації в тому, що заявник може бути визнаний об’єктивним і незалежним від підприємств і організацій, які використовують результати вимірювань, проведених заявником, на право проведення яких він атестується;
 • на незалежність може претендувати заявник, що є юридичною особою і власником приміщень, засобів вимірювальної техніки, обладнання тощо, які необхідні для здійснення конкретних метрологічних робіт відповідно до заявленої області атестації, або має довгостроковий договір на оренду зазначених приміщень, засобів вимірювальної техніки та обладнання.

На незалежність може претендувати також заявник, який не є юридичною особою, а входить до складу підприємства (організації).

У цьому випадку він повинен бути окремим структурним підрозділом підприємства (організації), а його діяльність не повинна бути пов’язана з виробництвом, ремонтом і застосуванням засобів вимірювальної техніки, повірку або калібрування яких він здійснює, а також з використанням результатів вимірювань, які він здійснює, в т.ч. із застосуванням атестованих ним методик виконання вимірювань.

Критерії атестації на технічну компетентність заявників, які атестуються на право проведення вимірювань:

 1. організаційна структура заявника, фактичний склад його співробітників та їх кваліфікація повинні забезпечувати виконання обсягів вимірювань у заявленій галузі атестації на належному рівні;
 2. співробітники заявника повинні мати посадові інструкції, які встановлюють їх функції, обов’язки, права, відповідальність, а також вимоги до освіти, кваліфікації та досвіду роботи. Зазначені посадові інструкції повинні міститися на робочих місцях співробітників заявника;
 3. фахівці заявника, які безпосередньо проводять вимірювання, повинні бути атестовані;
 4. приміщення заявника, у яких проводяться вимірювання, за своїм оснащенням і станом повинні відповідати вимогам методик виконання вимірювань та (або) вимогам експлуатаційної документації на засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час вимірювань, щодо умов проведення вимірювань (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання та каналізації, оснащеність заземленням тощо), а також вимогам безпеки праці та охорони навколишнього середовища;
 5. робочі місця, на яких проводяться вимірювання, повинні бути атестовані в порядку, встановленому заявником;
 6. доступ до місця проведення вимірювань осіб, які не є співробітниками заявника, повинен контролюватися;
 7. заявник, відповідно до заявленої областю атестації, повинен мати:
 • приміщення, необхідні для виконання метрологічних робіт відповідно до заявленої областю атестації. Стан цих приміщень має задовольняти чинним санітарним нормам і правилам;
 • нормативні, організаційні та методичні документи, науково-технічну літературу, які необхідні для виконання метрологічних робіт відповідно до заявленої областю атестації, а також порядок актуалізації наявних документів;
 • систему якості, яка відповідає заявленій галузі атестації та обсягам метрологічних робіт. Система якості повинна передбачати проведення постійного контролю за забезпеченням якості метрологічних робіт, а також внутрішніх періодичних перевірок;
 • порядок реєстрації та зберігання заявок на проведення метрологічних робіт і матеріалів за їх результатами, а також, при необхідності, порядок забезпечення конфіденційності отриманої інформації або інформації, наданої замовниками метрологічних робіт;
 • порядок нормування трудомісткості та визначення вартості метрологічних робіт;
 • атестовані методики виконання вимірювань;
 • засоби вимірювальної техніки, необхідні для проведення вимірювань, які повинні бути повірені, або пройшли державну метрологічну атестацію;
 • випробувальне обладнання, необхідне для проведення вимірювань, атестоване у встановленому порядку;
 • допоміжне обладнання, необхідне для проведення вимірювань, атестоване відповідно до порядку, встановленого заявником;
 • засоби градуювання та контролю працездатності засобів вимірювальної техніки, які застосовуються при вимірах, під час їх експлуатації (газові суміші, стандартні зразки тощо);
 • узгоджені переліки засобів вимірювальної техніки, які знаходяться в експлуатації та підлягають повірці, а також порядок контролю за своєчасністю оновлення цих переліків та їх виконанням;
 • порядок контролю своєчасності проведення повірки або державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки, які використовуються під час вимірювань, а також атестації випробувального та допоміжного обладнання;
 • порядок контролю правильності оформлення робочих журналів, в які заносяться результати вимірювань, а також протоколів за результатами вимірювань.

Відповідність заявників критеріям атестації встановлюється комісіями безпосередньо в лабораторіях шляхом:

 • аналізу матеріалів, які подані на атестацію, а також матеріалів за результатами метрологічних робіт, зазначених у заявленій галузі атестації, які раніше проводилися заявниками;
 • перевірки відповідності наявних у заявника умов для проведення метрологічних робіт, інформації щодо цих умов, наведеної в документах, поданих на атестацію;
 • співбесід з фахівцями заявників, які проводять відповідні метрологічні роботи;
 • контролю правильності виконання метрологічних робіт безпосередньо на місцях їх проведення, тощо.

За результатами перевірки заявника комісія складає акт. Розглянемо права, обов’язки та відповідальність атестованих лабораторій. Атестовані лабораторії мають право виконувати вимірювання відповідно до сфери атестації.

Атестовані лабораторії зобов’язані:

 • забезпечувати постійну відповідність вимогам, встановленим до виконання метрологічних робіт, на право проведення яких вони атестовані;
 • заявляти про атестацію тільки щодо тих робіт, що вказані в галузі атестації;
 • припиняти виконання робіт в галузі атестації після закінчення терміну дії свідоцтва про атестацію;
 • негайно інформувати орган з атестації про будь-які обставини, які заважають виконанню робіт в галузі атестації;
 • нести фінансові витрати щодо робіт з атестації та контролю дотримання умов проведення метрологічних робіт;
 • забезпечувати облік та оперативний розгляд скарг заявників метрологічних робіт;
 • посилаючись на свою атестацію, згадувати орган з атестації та номер свідоцтва про атестацію.

Згідно з чинним законодавством атестовані лабораторії несуть відповідальність за:

 • неякісне виконання метрологічних робіт в області атестації;
 • проведення метрологічних робіт, не зазначених у галузі атестації.

На закінчення хотілося б сказати, що атестація вимірювальних лабораторій проводиться з метою визначення та офіційного підтвердження готовності заявників до проведення метрологічних робіт, передбачених законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Проведення атестації спрямоване на підвищення рівня проведення метрологічних робіт з метою захисту громадян та національної економіки України від наслідків неправдивих результатів вимірювань.